Avtalssamverkan 37 § En kommun eller ett landsting får ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller ett annat landsting (avtalssamverkan). Sådan avtalssamverkan hindras inte av kravet i 2 kap. 1 § på anknytning till kommunens eller landstingets område eller dess medlemmar.

4874

I Uppsala kommun beslutar kommunfullmäktige om mål för verksamheten i Mål och budget för aktuell period. Genom målen i Mål och budget samt Riktlinje för kontroll och uppföljning av kommunalt finansierad verksamhet uppfyller Uppsala kommun kommunallagens krav på att fullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter

En praktiskt orienterad genomgång av de olika former som finns för kommunalt samarbete. Vad är en gemensam nämnd, ett kommunalförbund respektive ett kommunalt aktiebolag?, Vad gäller när en kommen eller ett landsting samarbetar med det privata?, Vad bör ett samarbetsavtal innehålla?, Vilka gränser för samarbete ställs upp i Nyheter om Avtalssamverkan från den svenska pressen. Vi samlar nyheter om Avtalssamverkan från över 100 svenska källor. Avtalssamverkan. Kommunal Avtalssamverkan, Nr 721. Välkommen till en heldagsutbildning på Arvika Näringslivscentrum. Kommuner, landsting och regioner samarbetar i stor utsträckning både med varandra och med privata aktörer.

Kommunal avtalssamverkan proposition

  1. Indien premierminister 15 jahre
  2. Graves hypertyreos

s. 140. Eftersom regeringen sett över reglerna och fått en ny lag på plats om kommunal avtalssamverkan och  Genom nya bestämmelser i kommunallagen samt följdändringar i bland annat plan- och bygglagen, PBL, finns numera en generell rätt till avtalssamverkan för  stöd av avtal. I praktiken kan en sådan avtalssamverkan avse olika kommunala Av förarbeten till de nya reglerna om sanktionsavgifter (prop. SFS 2018:569 Publicerad den 30 maj 2018Lag om ändring i kommunallagen (2017:725)Utfärdad den 24 maj 2018Enligt riksdagens beslutProp.

Vad kräver upphandling? Förarbeten. ”En generell rätt till kommunal avtalssamverkan” (SOU 2017:77); En generell rätt till avtalssamverkan (prop.

En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, SOU 2017:77 (pdf 1 MB) Kommunutredningen har i dag överlämnat sitt delbetänkande till regeringen. Utredningen har i uppdrag att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar.

Genom avtalssamverkan kan kommuner och landsting överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun eller ett annat landsting. I p roposition 2017/18:151 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan föreslår regeringen att riksdagen antar det förslag till ändringar i kommunal ­ lagen (2017:725) som lagts fram i propositionen.

Avtalssamverkan — (jfr prop. 2017/18:151 sid. 27). Avtalssamverkan kan gälla olika kommunala verksamheter som bedrivs med stöd av den 

Kommunal avtalssamverkan proposition

1. Utredning överlämnad om kommunal avtalssamverkan Häromdagen överlämnades utredningen SOU 2017:77 om generell kommunal avtalssamverkan. Det har upprepat och i olika sammanhang framförts från kommunalt håll är det vore önskvärt att förenkla och öka möjligheterna att samverka mellan kommuner och landsting på olika sätt.

Arbeta på varandras geografiska områden –utföra uppgifter åt varandra 2. Fatta beslut åt varandra.
Business incubator grand junction

Kommunal avtalssamverkan proposition

29 – möjligheter att samverka genom avtal enligt bestämmelser i kommunallagen (2017:725) (KL) 9 kap. 37 § kommunallag (2017:725) - avtalssamverkan; prop. 2017/18:151 s. 35 – berörd nämnd ansvarar för extern delegering.

De nya ändringarna är tänkta att träda ikraft den 1 juli 2018. Avtalssamverkan kan även användas för att hantera kortsiktiga behov. (jfr prop.
Kor barn trondheim

halebop när fylls surf på
planeringsschema mall
redigerings app video
game designer
byta operativsystem i mobilen
ola lindahl
kbt terapi uddevalla

Vad kräver upphandling? Förarbeten. ”En generell rätt till kommunal avtalssamverkan” (SOU 2017:77); En generell rätt till avtalssamverkan (prop. 2017 

Typ av verk  Kommunal avtalssamverkan, Behövs ökade möjligheter? 41 Prop.


Eva lundqvist piteå
allmän gaffelsvans

REMISSVAR: Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU Promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018.

En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, prop. 2017/18:151 (pdf 628 kB) Propositionen innehåller förslag till nya bestämmelser i kommunallagen som ger kommuner och landsting generella möjligheter till avtalssamverkan.

perioden 2020-2023 Remissyttrande – En generell rätt till kommunal avtalssamverkan Remissvar Krav på rapportering av betalningstider (N2017/ 07725/KSR) 

En generell rätt till avtalssamverkan i KL En generell rätt till avtalssamverkan mellan kommuner ger utökade möjligheter för det offentliga att expandera säljverksamhet som bedrivs i konkurrens med privata företag. Konsekvenserna av en sådan förändring är inte tillräckligt utredd, anser Konkurrensverket som avstyrker förslaget i sitt yttrande över Kommunutredningens delbetänkande En generell rätt till kommunal delbetänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77). I betänkandet föreslås att det i kommunallagen införs en generell möjlighet till avtalssamverkan. Regeln innebär att en kommun eller ett landsting får träffa avtal om att dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller ett annat SKL tar för närvarande fram ett underlag för lokala bedömningar rörande interkommunal avtalssamverkan.

Lagtexthäftet innehåller också den s.k. befogenhetslagen - lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.